آیا می دانستید فرسودگی شغلی و استرس مزمن بر سلامت پوست و زیبایی تاثیر می گذارد؟

شهلا مولوی دکترای سلامت و پست دکترا پزشکی روان تنی فرسودگی شغلی سندرمی است كه در محيط كار و در نتیجه شرایط استرس زای شغلی ایجاد می شود واثرات مخرب آن در زندگی و مشاغل پر استرس مشهود است. به عبارت دیگر فرسودگی شـغلی تحـت تـاثیر مجموعـه ای از ویژگی های فردی، شغلی و سازمانی […]