علت گستردگی مشکل دمودکس چیست؟

تست آنلاین دمودکس مایت

علت گستردگی مشکل دمودکس چیست؟ علت گستردگی مشکل دمودکس این است که دمودکس ها موجودات میکروسکوپی هستند و این قابلیت را دارند که از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. دمودکس به عنوان یک انگل انسانی، این قابلیت را دارد که از طریق تماس مستقیم و یا از طریق لوازم و وسایل به شخص دیگری […]