شامپو IS

این شامپو می تواند برای کمک به کنترل کاهش تراکم دمودکس مایتها استفاده شود.استفاده از آن می تواند در پیشگیری کمک کند.

کد وزارت بهداشت : 2170979732527860

 

توضیحات

شامپو IS