بیسیک کیت p

ویژگیهای محصول:

بیسیک کیت p شامل موارد زیر می باشد:

1 – دو عدد شامپوی DDC

2- یک عدد اسپری SDT