اسپری DHT

نام دیگر DHT

این محصول برای کمک به کنترل تراکم بالای دمودکس سطح پوست سر مفید می باشد.

کد وزارت بهداشت : 7806710454373878